Future Academy

Future Academys missionen att stödja våra kunder i att ta till vara på och utväxla de värden som finns i gränslandet mellan organisationens hårda och mjuka värden och där med skapa förutsättningar för ett 100 % värdeadderande arbete.

För att nå dit krävs ett holistiskt synsätt där lika mycket fokus läggs på företagets kultur, medarbetarnas drivkrafter och engagemang som på traditionella styrverktyg som till exempel LEAN, six sigma, processkartläggning och standardiserat arbetssätt.

Future Academys utbildningar är sprungna ur reella behov av effektivisering som vi själva brottats med. De är sedan utvecklade av Jesper Eriksson (Lean Six Sigma Master Black Belt, Kulturcoach) och Mikael Åslund (Beteendevetare och Företagskonsult).

Metodiken bygger på forskningsresultat och utbildningarna är väl beprövad i praktiken inom en rad olika branscher, i administrativa så väl som i producerande verksamheter.

Våra utbildningar lämpar sig för företag och organisationer, inom så väl offentlig som privat sektor som vill öka helhetsbilden över de värden som finns inom organisationen och hur dessa kan ta till varas och utvecklas.

Pedagogiken är praktisk, konkret och starkt kopplad till den egna verksamheten. Teoripass blandas med involverande övningar i grupp då deltagarna får ta del av beprövade metoder och verktyg. Mycket tid avsätts för reflektioner kring den egna verksamheten, allt för att ge nya perspektiv samt för att skapa ett samlärande mellan kursdeltagarna.

FutureAcademys metodik skapar:

 • Trygga, glada och engagerade medarbetare
 • Tids- och resursbesparing
 • Ökad effektivitet
 • Nöjda kunder pga av snabbare leveranser
 • Jublande aktieägare pga ökad lönsamhet

Utbildningar

Yellow Belt

Grundläggande förståelse för flödeseffektivitet och språkets makt. Deltagaren får kunskap om att leda och genomföra grundläggande förändringsarbete.

Under kursens första del läggs fokus på organisationens hårda värden då vi:

 • Höjer blicken och kartlägger de utmaningar vi stå inför.
 • Inspireras av filosofin bakom LEAN tittar på hur en ökad flödeseffektivitet leder till en bättre kvalité, leveranssäkerhet och ökat engagemang.
 • Går igenom vilka lagar styr en organisationsflöden samt identifierar olika källor till ineffektivitet.
 • Ser över hur effektiviteten i olika typer av verksamheter kan optimeras.
 • Lär oss grunderna i processkartläggning och värdeflödesanalys.

I kursens andra del fokuserar vi på organisationens mjuka värden då vi:

 • Medvetandegör hur sättet vi tolkar verkligheten på avgör hur vi agerar.
 • Belyser kraften i vårt språk och på vilket sätt det utgör hinder för utveckling.
 • Hur man genom framtidsbaserat språk skapar engagemang och möjliggör utveckling.
 • Tittar på olika typer av kulturer inom en organisation samt identifierar hur en organisation kan nå till nästa nivå i sin utveckling.

Omfattning: Fyra heldagar uppdelat på två tillfällen med ca 1 månads mellanrum.

Kostnad: 19 600 kr ex moms/plats inklusive kursmaterial, lunch och fika.

Plats: Strängnäs Business Park

Tillfällen:

6-7 mars samt 3-4 april 2017. Kontakta oss för anmälan

Executive Black Belt

Executive Black Belt ger en grundläggande förståelse för alla verktyg i Future Academy modellen.

Deltagarna får:

 • Kunskap om att leda och genomföra förändringsarbete på hög nivå för att få maximal utväxling.
 • Utveckla sin syn på sig själv, sina medarbetare och sin organisation.
 • Verktyg för att skapa ett effektivare flöde i sin organisation.
 • Övningar i att tillämpa långsiktigt tänkande och sätta gemensamma mål.
 • Ökat engagemang och förtjänst genom att bejaka olikheter.

Omfattning: Tio heldagar uppdelat på fem tillfällen spridda över ca fyra månader.

KostnadKontakta oss för prisuppgift

TillfällenKontakta oss för nästa kursstart 

Workshops

Prova på Future Academy under en halv dag då vi workshopar inom områden som:

 • Effektivt förbättringsarbete
 • Value Stream Mapping
 • Kulturbarometern
 • Att bygga team

Omfattning: En halv dag.

Kostnad: Kontakta oss för prisuppgift

Tillfällen: Kontakta oss för nästa kursstart

Metodik

Future Academys modell för utveckling av individer, grupper och organisationer (inspirerad av Wilber Holons teori) bygger på fyra perspektiv:

 • Medvetande (jag/internt)
 • Beteende (jag/externt)
 • Kultur (vi/internt)
 • Social (vi/externt)

modell

 

Traditionellt läggs störst fokus på den externa delen (vetenskapen). Man mäter, visualiserar, förbättrar, jobbar i processer och gör omorganisationer för att utveckla verksamheten. Oftast arbetar man inte alls, eller mycket lite, med de organisationens interna delar (själen) så som språket, medarbetarnas drivkrafter, engagemang och olikheter, för att utveckla individer och kulturer. Denna tonvikt på den externa (vetenskapliga) del har lett till att utvecklingen av verksamheter har saktat ner eller till och med i många fall avstannat (Referens: Leadership Designgroup).

Allt fler organisationer blir nu medvetna om detta och väljer därför i högre grad att flyttat till de interna delarna genom att utveckla och ta till vara på sina medarbetares drivkrafter och engagemang samt genom att utveckla sin företagskultur. Future Academys modell är på så sätt holistisk då den tar lika stor hänsyn till organisationens interna som externa del.

Team

Cecilia Hyrén

Cecilia Hyrén

Utbildningsledare

Cecilia har sin bakgrund som produktutvecklare från läkemedelsindustrin. De senaste 10 åren har hon lagt fokus på innovationsledning, inom så väl näringsliv, regioner som i tidiga startupföretag. I dag leder Cecilia innovationsarbeten i företag och organisationer, främst med fokus på innovationskultur. Cecilias mission är att frigöra människors och därmed även organisationers innovationskraft.

Erik Åslund

Erik Åslund

Grundare/Marknadsansvarig

Erik har sin bakrund som företagskonsult inom bettendevetenskap och har även jobbat som verksamhetsutvecklare på Pfizer Health AB. En av grundarna till future academy samt future academy modellen.

Jesper Eriksson

Jesper Eriksson

Grundare/Utbildningsledare

Jesper Eriksson har en bakgrund inom universitetsvärlden, där han studerade på Molekylärbiologlinjen och doktorerade inom Genetik. I studierna intresserade han sig för pedagogik och hur man skapar bra samarbeten inom forskarvärlden. Via sitt yrkesval inom läkemedelsbranchen kom han i kontakt med Six Sigma och blev därigenom Certifierad Master Black Belt inom Operationell Excellence. På Pfizer träffade han med beteendevetaren Mikael Åslund och tillsammans skapade de ett koncept som ledde till stor uppmärksamhet, bl.a. Årets projekt i Change Management Forum. Arbetet på Pfizer uppmärksammades även i tidskriften kemivärlden, och resulterade i ett kapitel i boken - Leading Pharmaceutical Operationell Excellence. En viktig pusselbit i Future Academy kom i samband med att han blev diplomerad Kulturcoach, där han kom i kontakt med Hans Korduner och Joakim Ahlström som har utvecklat metodiken - Perceptiv Coaching.

Referenser

Kontakt

+46 72 567 78 89